תנאי שימוש

1. בעשותכם שימוש באתר, אתם מסכימים לתנאי תקנון זה במלואם וללא תנאי או סייג.

2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את התקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי ללא כל הודעה מוקדמת.
3 המידע באתר והתכנים בו נאספו מרחבי הרשת והוא אינו מידע משפטי או מאומת ואינו תחליף לייעוץ משפטי. איננו אחראים בשום צורה ואופן לטיב התכנים, איכותם ונכונותם.
כל גולש שנמצא באתר ועושה שימוש בתוכן האתר עושה זאת על דעתו האישית ואחריותו הבלעדית!
אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין כל נזקים ישירים, עקיפים או תוצאתיים, ואין ולא תהיה לגולש כל טענה או תביעה נגד בעלי האתר.
4. מובהר בזה כי לאתר או מי מבעליו אין קשר לרשויות ו/או לחברות שהוא מפנה אליהם, האתר מפנה את הגולשים לביצוע הזמנה באתר אחר, בעלי האתר מתוגמלים כספית עבור האתר או הלידים. עלות העבודה תסוכם בין נותני השירותים לבין הלקוחות, ללא כל מעורבות מצד מפעילי האתר.
האתר או אי מי מעובדיו או בעליו אינה מבצעת בקרה על עבודתם של נותני השירותים ואינה אחראית לכל נזק ופגיעה ישירים ו/או עקיפים הנובעים מהשימוש בשירות המוצע או כתוצאה ישירה או עקיפה מהתקשרות בין הגולש לבין נותני השירותים ו/או המשווקים באתר
נותני שירותים שונים ו/או משווקים כאמור אינם נמצאים בבעלותה המלאה או החלקית של החברה ואין לחברה שליטה כלשהי על פעילותם. ההתקשרות, ככל שתהיה כזו בין מי מהגולשים לבין מי מנותני השירותים ו/או המשווקים ונעשית בין הגולש לבין נותן השירותים ו/או המשווק הרלוונטי, ללא התערבות של מפעילי האתר. בכל רכישה של שירותים, מועברים פרטי הגולש לאחד מנותני השירותים ו/או המשווקים.
לפיכך, החברה לא יכולה להיות והיא אינה אחראית לטיב ולאיכות השירותים המוצעים על-ידי נותני השירותים ו/או המשווקים, לטיב השירות או התמורה או לכל עניין אחר הקשור בשירותים הנ"ל, הכל בכפוף להוראות תקנון זה.
החברה, כמי שיוצרת את הקשר הישיר שבין הגולש לבין נותני השירותים ו/או המשווקים – עושה כל מאמץ סביר על מנת להבטיח שנותני השירותים ו/או המשווקים יהיו אמינים וכי השירות המוענק על ידם לגולשים יהיה לשביעות רצון הגולשים.
אנו נהיה פטורים מכל אחריות הקשורה במערכת היחסים שביניכם לבין נותני השירותים ו/ או המשווקים מכל אחריות לגבי מצגים כלשהם שנמסרו על ידי נותני השירותים ו/או המשווקים, לרבות תיאור השירותים המוצעים, זמינותם, מועדם, מחירם ומגבלות כלשהם המוטלות בקשר אליהם אם בכלל. כמו כן אנו נהיה פטורים מכל אחריות בגין תכנים שונים שפורסמו באתר, לרבות בגין הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות וכיו"ב.
5. בכל מקרה: (א) החברה לא תהיה אחראית בגין כל נזקים עקיפים או תוצאתיים; (ב) חבות החברה בכל עילה משפטית שהיא, לא תעלה על 500 ₪. החברה, בעליה ו/או כל הפועל מטעמה לא יהיו אחראים לכך שהשרת אשר באמצעותו עובד האתר יהיה נקי מוירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הגולש או בציוד אחר של הגולש כאשר הוא נכנס לאתר ו/או משתמש באתר ו/או מזמין או שירותים.
6. כל מקרה בו נציג האתר אינו חוזר ללקוח או לחילופין מקרה בו בעל המקצוע או נותן השרות אינו חוזר ללקוח מכל סיבה, לא יקים עילה לתביעה כנגד האתר בגין הזנחה או חוסר מענה.
בפנייה שקשורה לאתר זה והושארה כאן באתר, נעשה מאמץ סביר לחזור לפונה, אך עם זאת איננו מתחייבים להתייחס לפניות שמגיעות אלינו.
7. במידה ותפר איזה תנאי מתנאי שימוש אלה, הנך מתחייב לשפות את האתר ובעליו או מי מטעמם בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אובדן רווח אשר ייגרם להם, מבלי לגרוע מכל סעד אשר עומד להם בדין.
8. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי כל מחלוקת שהיא בין גולש ו/או משאיר פרטים באתר לבין החברה תתברר אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל בעיר תל אביב בלבד.

דילוג לתוכן